Privacybeleid (Privacy policy)

1. Algemeen

Dit document legt het privacybeleid vast voor het gebruik van de website en de diensten van Kaspr. Hierin wordt beschreven hoe persoonsgegevens worden verwerkt. Elke gebruiker van de website aanvaardt uitdrukkelijk en zonder voorbehoud het onderhavige privacybeleid.

Dit document werd laatst aangepast op 8 maart 2021.

Kaspr behoudt zich het recht voor het privacybeleid op elk ogenblik aan te passen.

Kaspr is een online dienst aangeboden door de vennootschap Brain Cell IT bv handelend onder het ondernemingsnummer BE-0821.501.314 met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 206, bus 702. Voor vragen of opmerkingen kan u contact opnemen op info@kaspr.be.

2. Voorwerp

Kaspr verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsook overeenkomstig de Europerse Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Door zijn registratie op de website aanvaardt de gebruiker dat Kaspr de verzamelde gegevens kan opslaan en verwerken.

De persoonsgegevens worden door Kaspr bewaard en verwerkt voor een periode noodzakelijk in functie van de relatie tussen de gebruiker en Kaspr. Als algemene regel worden de gegevens van actieve gebruikers 1 jaar en inactieve gebruikers 3 jaar bewaard.
In functie van wettelijke verplichtingen kunnen gegevens langer bewaard worden.

3. Gegevensbescherming

Elke gebruiker heeft het recht tot toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van zijn/haar gegevens. Elke gebruiker kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van zijn/haar gegevens.

De gegevens die de gebruiker toevertrouwt aan Kaspr zijn en blijven zijn/haar eigendom. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de gegevens met het oog op bewaring of gebruik van de software.

De gebruiker waarborgt dat deze gegevens hem/haar toebehoren of beschikt over het recht ze te gebruiken en over te maken aan Kaspr.

De gebruiker geeft de uitdrukkelijke waarborg Kaspr te vrijwaren tegen elke aanspraak of vordering door een derde met de door de gebruiker overgedragen gegevens. De gebruiker verzekert dat Kaspr enkel de rol van verwerker van gegevens is en dat de gegevens enkel gebruikt worden ten behoeve van de diensten van Kaspr.

Kaspr verbindt er zich toe deze gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen. De gegevens worden geenszins meegedeeld aan derden.

4. Betalingen

Voor de betaling van haar diensten werkt Kaspr samen met een financiële tussenpersoon. Enkel deze tussenpersoon kent en bewaart desgevallend de betalingsgegevens gebruikt voor de betalingen in het kader van Kaspr.

Kaspr wordt op geen enkele wijze in kennis gesteld van deze gegevens. Kaspr kan enkel beschikken over een referentie overhandigd door de tussenpersoon waarmee de referentie kan gekoppeld worden met de gebruiker.

5. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand gebruikt om informatie te verzamelen over de browser, voorkeursinstellingen enzovoort. De gebruiker heeft de mogelijkheid om de browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd.

Persoonlijke gegevens mogen niet verzameld worden door middel van cookies of soortgelijke techonologieën.

Kaspr zal zo min mogelijk gebruik maken van cookies. Kaspr zal enkel informatie op geëncrypteerde wijze in pagina's bewaren om de werking van de dienst mogelijk te maken (zogenaamde 'Viewstate').

Kaspr gebruikt Google Analytics voor statistische doeleinden. Het maakt gebruik van een cookie met een anonieme unieke identificatie.

6. Uitoefening van rechten en indiening van klachten

De gebruiker kan zijn/haar rechten uitoefenen door ons te contacteren via e-mail op info@kaspr.be.

De gebruiker beschikt over het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, telefoonnummer +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be


Like this page