Algemene voorwaarden (General conditions)

1. Algemeen

General conditions in Dutch as enforced by Belgian law.

Deze gebruiksvoorwaarden leggen de modaliteiten vast van het gebruik van de website en de diensten van Kaspr. Elke gebruiker van de website aanvaardt uitdrukkelijk en zonder voorbehoud onderhavige gebruiksvoorwaarden.

Dit document werd laatst aangepast op 8 maart 2021.

Kaspr behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik aan te passen.

Kaspr is een online dienst aangeboden door de vennootschap Brain Cell IT bv handelend onder het ondernemingsnummer BE-0821.501.314 met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 206, bus 702. Voor vragen of opmerkingen kan u contact opnemen op info@kaspr.be.

2. Registratie van een gebruikersaccount

Elke gebruiker verklaart minstens 18 jaar oud te zijn en zijn/haar persoonlijke gegevens zoals voornaam, familienaam en een geldig e-mailadres correct mee te delen. Met de persoonlijke gegevens wordt de gebruiker geïdentificeerd en krijgt de gebruiker toegang tot de dienst.

De gebruiker is verantwoordelijk om de veiligheid van zijn gebruikersaccount te vrijwaren, zoals de geheimhouding van het wachtwoord. Kaspr kan niet verantwoordelijk worden geacht voor enige schade of verlies die zou kunnen ontstaan uit het feit dat de gebruiker zijn/haar (connectie-) gegevens niet kon beschermen.

Bij registratie bevestigt en aanvaardt de gebruiker nogmaals expliciet de gebruiksvoorwaarden.

De inwerkingtreding van de voorwaarden komt tot stand bij het gebruik van de website en gelden voor onbepaalde duur.

3. Aanbod, prijs en betaling

Het assortiment van Kaspr geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld.

Al onze prijzen zijn inclusief belastingen, btw en taksen en exclusief de verzendkosten. De verzendkosten voor onze producten zijn afhankelijk van het land van bestemming en worden getoond voorafgaand aan de bevestiging van het order.

De prijzen zijn raadpleegbaar op de website. Kaspr behoudt zich het recht voor de prijzen te allen tijde aan te passen.

De betaling gebeurt online via een beveiligd betaalsysteem van de firma Mollie. Mollie voeldoet aan de strengste veiligheidsnormen. De bestelling wordt bekrachtigd na bevestiging van betaling. Bij weigering wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

4. Levering

Bezorging van de producten vindt plaats via de post of via internationale bezorgdiensten. Kaspr kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de bezorging door toedoen van de post of andere bezorgdiensten.

De levertijden die op de website of app worden vermeld, zijn slechts een indicatie en houden geen rekening met vertragingen. Vertragingen in de bezorging kunnen in geen geval resulteren in een vorm van compensatie, terugbetaling of annuleren van een bestelling.

U bent verplicht de aflevering van de bestelling mogelijk te maken. Tot de benodigde informatie behoren een volledig en correct afleveradres en de beschikbaarheid van een brievenbus voorzien van de naam van de ontvanger. Voor alle geretourneerde pakketen maakt u geen aanspraak op enige compensatie.

Kaspr kan bij het inroepen van het herroepingsrecht een schadevergoeding vorderen voor waardeverminderingen als gevolg van het behandelen van de goederen.

5. Schorsen van gebruikerstoegang

De gebruiker zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken bij het gebruik van de dienst. Het is niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade kan toebrengen aan de systemen.

Kaspr kan onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de dienst tijdelijk of definitief schorsen omwille van niet naleving van één van de voorwaarden of het ongeoorloofd of illegaal gebruik van de dienst, en dit zonder afbreuk aan andere rechten van Kaspr.

Indien een gebruikersaccount gedurende 6 maanden niet wordt gebruikt behoudt Kaspr zich het recht voor de account te verwijderen.

6. Intellectuele eigendom

Brain Cell IT bv blijft te allen tijd de exclusieve eigenaar van de handelsnaam Kaspr en van de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten, op de door haar ontwikkelde software en/of prodcuten alsook elk hulpmiddel of informatie ter beschikking gesteld aan de gebruiker.

Het is strikt verboden om onder welke vorm en door eender welk middel dan ook, geheel of gedeeltelijk de inhoud of de structuur van de website, inlichtingen of producten van Kaspr te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, te vertegenwoordigen, te publiceren, aan te passen of te vertalen.

7. Gegevens

De gegevens die de gebruiker middels de dienst heeft ingevoerd worden opgeslagen in een gegevensbank die onder het beheer van een ingeschakelde derde staat. De gebruiker blijft te allen tijde eigenaar van de door hem ingevoerde gegevens.
Kaspr is niet in staat, noch verplicht toezicht te houden op de rechtmatigheid van de gegevens van gebruikers.

Kaspr kan nooit aansprakelijk zijn voor het verlies of diefstal van gegevens van de gebruiker, zelfs in het geval van falen van software of van servers. De gebruiker is er zich van bewust zelf over een actuele kopie van alle gegevens te beschikken.

Kaspr kan nooit aansprakelijk worden geacht voor indirecte schade, waaronder, doch niet uitsluitend, wordt verstaan gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verlies van data, gevolgschade.

Betreffende het privacybeleid wordt verwezen naar het afzonderlijk document dat te vinden is op de website.

8. Toepasselijk recht en bevoegdheid

De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig, zonder gevolg, nietig of niet tegenstelbaar wordt bevonden, blijven de andere bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing.


Like this page