Gebruiksvoorwaarden Kaspr

1. Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden leggen de modaliteiten vast van het gebruik van de website en de diensten van Kaspr. Elke gebruiker van de website aanvaardt uitdrukkelijk en zonder voorbehoud onderhavige gebruiksvoorwaarden.

Dit document werd laatst aangepast op 8 maart 2021.

Kaspr behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik aan te passen.

Kaspr is een online dienst aangeboden door de vennootschap Brain Cell IT bv handelend onder het ondernemingsnummer BE-0821.501.314 met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 206, bus 702. Voor vragen of opmerkingen kan u contact opnemen op info@kaspr.be.

2. Voorwerp

Kaspr verleent aan de gebruikers een niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om haar online diensten te gebruiken met uitsluiting van elk ander recht.

Kaspr is een betalende dienst betreffende het administratieve beheer van gegevens over eigendommen en huur die uitsluitend toegankelijk is via het web. Gebruikers dienen zich voorafgaand te registreren. Betalende pakketten bieden meer functionaliteit aan.

De eventuele door Kaspr verstrekte adviezen hebben enkel betrekking op het gebruik van de software en houden in geen enkel geval juridische, organisatorische, commerciële of andere raadgevingen in.

De door Kaspr aangeboden dienst is een standaard software. De gebruiker is er zich van bewust dat Kaspr eventueel niet zou kunnen beantwoorden aan de specifieke behoeftes van zijn activiteit of van zijn onderneming. Verder wordt niet gegarandeerd dat een continue toegang wordt verkregen of dat de dienst foutloos functioneert.

Kaspr kan zonder voorafgaande kennisgeving de dienst wijzigen om hier de noodzakelijke of nuttig geachte wijzigingen aan te brengen. De gebruiker kan hier tegenover geen enkele vergoeding stellen.

3. Registratie van een gebruikersaccount

Elke gebruiker verklaart minstens 18 jaar oud te zijn en zijn/haar persoonlijke gegevens zoals voornaam, familienaam en een geldig e-mailadres correct mee te delen. Met de persoonlijke gegevens wordt de gebruiker geïdentificeerd en krijgt de gebruiker toegang tot de dienst.

De gebruiker is verantwoordelijk om de veiligheid van zijn gebruikersaccount te vrijwaren, zoals de geheimhouding van het wachtwoord. Kaspr kan niet verantwoordelijk worden geacht voor enige schade of verlies die zou kunnen ontstaan uit het feit dat de gebruiker zijn/haar (connectie-) gegevens niet kon beschermen.

Bij registratie bevestigt en aanvaardt de gebruiker nogmaals expliciet de gebruiksvoorwaarden.

4. Duur

De inwerkingtreding van de voorwaarden komt tot stand bij het gebruik van de website en gelden voor onbepaalde duur.

Bij eenvoudig verzoek kan een consument gedurende 14 kalenderdagen na het afsluiten deze overeenkomst herroepen. Het recht vervalt van zodra een betaalde dienst door de gebruiker effectief in gebruik wordt genomen.

Een gebruiker kan te allen tijde opzeggen. De opzeggingstermijn loopt tot het einde van de laatst betaalde jaarbijdrage.

Kaspr kan te allen tijde opzeggen mits een opzeggingstermijn van één maand.

5. Kosten en betaling

De gebruiker kiest een pakket voor alle eigendommen in zijn/haar beheer. De kosten omvatten een jaarbijdrage per eigendom voor het gekozen pakket die voorafgaand online met bank- of kredietkaart wordt betaald.

Bij upgrade van een pakket gaat de wijziging onmiddellijk na betaling gedurende een jaar in, eventueel met verrekening pro rata het aantal ongebruikte maanden van het oorspronkelijke pakket.

De prijzen zijn raadpleegbaar op de website. Kaspr behoudt zich het recht voor de prijzen, de pakketten en de daaraan verbonden functionaliteit aan te passen.

6. Schorsen van gebruikerstoegang

De gebruiker zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken bij het gebruik van de dienst. Het is niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade kan toebrengen aan de systemen.

Kaspr kan onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de dienst tijdelijk of definitief schorsen omwille van niet naleving van één van de voorwaarden of het ongeoorloofd of illegaal gebruik van de dienst (zoals het gebruik van discriminerende, pornografische, lasterende of beschermde informatie), en dit zonder afbreuk aan andere rechten van Kaspr.

Indien een gebruikersaccount gedurende 6 maanden niet wordt gebruikt behoudt Kaspr zich het recht voor de account te verwijderen.

7. Intellectuele eigendom

Brain Cell IT bv blijft te allen tijd de exclusieve eigenaar van de handelsnaam Kaspr en van de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten, op de door haar ontwikkelde software alsook elk hulpmiddel of informatie ter beschikking gesteld aan de gebruiker.

Het is strikt verboden om onder welke vorm en door eender welk middel dan ook, geheel of gedeeltelijk de software of inlichtingen of diensten van Kaspr te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, te vertegenwoordigen, te publiceren, aan te passen of te vertalen.

8. Gegevens

De gegevens die de gebruiker middels de dienst heeft ingevoerd worden opgeslagen in een gegevensbank die onder het beheer van een ingeschakelde derde staat. De gebruiker blijft te allen tijde eigenaar van de door hem ingevoerde gegevens.
Kaspr is niet in staat, noch verplicht toezicht te houden op de rechtmatigheid van de gegevens van gebruikers.

Kaspr kan nooit aansprakelijk zijn voor het verlies of diefstal van gegevens van de gebruiker, zelfs in het geval van falen van software of van servers. De gebruiker is er zich van bewust zelf over een actuele kopie van alle gegevens te beschikken.

Kaspr kan nooit aansprakelijk worden geacht voor indirecte schade, waaronder, doch niet uitsluitend, wordt verstaan gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verlies van data, gevolgschade.

Betreffende het privacybeleid wordt verwezen naar het afzonderlijk document dat te vinden is op de website.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheid

De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig, zonder gevolg, nietig of niet tegenstelbaar wordt bevonden, blijven de andere bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing.